Boliglån med kausjonist

Om du mangler tilstrekkelig egenkapital i sparegrisen må du bruke en kausjonist for å få innvilget boliglånet

I Norge er det strenge regler for hvem som kan få boliglån. Derfor er det mange som får problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Det gjelder spesielt yngre personer som ønsker å kjøpe seg bolig for første gang. Les hvordan du kan få innvilget boliglån uten egenkapital.

Bankene stiller krav om egenkapital for å kunne få boliglån, noe som ofte fører til at mange må leie bolig inntil de får spart opp nok midler. Den eneste muligheten mange har til å få innvilget et boliglån uten egenkapital, er å få foreldre eller andre nære slektninger til å stille som kausjonister for lånet.

Kriterier for å få innvilget et boliglån

I Boliglånsforskriften kan man lese om reglene for å få boliglån, som bankene i landet plikter å følge. For å kunne ta opp et boliglån, må lånesøker ha oppfylt følgende hovedkrav:

 • Ha tilstrekkelig egenkapital (minst 15% av boligens kjøpesum) eller kausjonist
 • Total gjeldsbyrde kan ikke overstige 5 ganger lånesøkers årsinntekt
 • Lånesøker må kunne tåle en renteøkning på 5%
 • Tilfredsstillende betalingsevne
 • Tilfredsstillende betalingsvilje

Betalingsevne betyr rett og slett at man må ha høy nok årsinntekt for å kunne betjene lånet. Når det kommer til betalingsvilje, stilles det krav til at lånesøker ikke har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker.

Egenkapitalkravet på 15% betyr i praksis at dersom man ønsker å kjøpe en bolig for 3 millioner kroner, må man ha oppsparte midler på minst kr. 450.000,-. Uten tilstrekkelig egenkapital, kan man likevel få boliglån dersom en kausjonist garanterer for hele eller deler av dette beløpet.

Hva er egentlig en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer å betale et lån, dersom hovedlånetaker misligholder sine låneforpliktelser.

Kausjon er dermed en tilleggssikkerhet for banken, og stadig flere foreldre stiller opp som kausjonister for at barna kan få innvilget et lån til kjøp av bolig.

En kausjonist inngår en bindende avtale med banken, og både ansvar og plikter er regulert av Finansavtaleloven.

En kausjonist som har garantert for en annens gjeld, er like ansvarlig for gjelden som hovedlåntaker.

Dermed vil kausjonsansvaret utgjøre en risiko, og ansvaret kan i verste fall få store økonomiske konsekvenser. Kausjonisten bør derfor tenke nøye gjennom dette ansvaret før vedkommende bestemmer seg. Det viktigste er at kausjonisten vurderer sin egen økonomiske situasjon, og hvordan den vil bli dersom hovedlånetaker får betalingsproblemer.

Realkausjon

Bankene krever ofte at kausjonisten stiller sikkerhet for boliglånet med pant i egen bolig eller fritidsbolig. Dette kalles for realkausjon. Personen kan kausjonere for hele eller deler av boliglånet.

Hvem kan være kausjonist for et boliglån?

En kausjonist trenger ikke nødvendigvis være et familiemedlem, selv om det vanligvis er foreldre som stiller opp som kausjonister for barna. Ellers må kausjonisten ha fylt 18 år, ha god økonomi og ikke ha betalingsanmerkninger.

Kausjonistens plikter og rettigheter

For at kausjonsavtalen skal være bindende, må den ha blitt inngått skriftlig. Avtalen må også inneholde opplysninger om størrelsen på kausjonsbeløpet og tidsrommet som kausjonsavtalen skal gjelde for.

I utgangspunktet gjelder kausjonsansvaret helt til boliglånet er nedbetalt eller til det fastsatte tidsrommet i kausjonsavtalen er slutt. Dersom boligprisene stiger betraktelig i løp av kausjonstiden, kan kausjonisten likevel søke om å bli fritatt for sitt ansvar. Det samme gjelder dersom boliglånet har blitt nedbetalt til et bestemt nivå.

Dersom hovedlånetaker misligholder boliglånet, vil kausjonisten bli informert av banken. Banken kan da be kausjonisten om å betale terminbeløpet, men vanligvis får ikke kausjonisten krav mot seg før saken har gått til rettslig inkasso.

I de fleste tilfeller er det altså først når saken har blitt sendt videre til namsmannen eller forliksrådet at kausjonisten får et betalingskrav fra inkassoselskapet. Regningen må da betales innen fristen.

Hvis kausjonisten ikke betaler, kan banken kreve at boligen til hovedlånetaker blir tvangssolgt. I enkelte tilfeller er salgssummen ikke stor nok til å dekke hele boliglånet, og da kan kausjonisten komme i en situasjon der vedkommende må betale restbeløpet. I verste fall kan banken ta utleggspant i kausjonistens bolig, og kreve den solgt.

Det er viktig å være klar over at en kausjonist har rett til å kreve at hovedlånetaker dekker beløpet som må betales i en slik situasjon.

Alternativer til kausjonist

Det finnes også muligheter til å få innvilget et boliglån uten å ha kausjonist når en mangler egenkapital. Foreldre kan for eksempel gi forskudd på arv til sønnen eller datteren som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet. Andre løsninger kan være at barnet opptar et privat lån av foreldrene eller får en pengegave.

Enkelte kan dessuten søke om et Startlån fra Husbanken. Tiltaket er rettet mot personer som har hatt langvarige problemer med å skaffe seg boliglån. Det er ganske strenge kriterier for å få innvilget et startlån. Ordningen er ikke tiltenkt personer som kun mangler egenkapital til bolig.

Bilde/illustrasjon laget av Fabian Blank, Unsplash

Innsikt andre brukere leser

Det økonomiske oppgjøret ifm en bolighandel er overføringen av penger mellom kjøper og selger. Dette må
        være gjort og godkjent av eiendomsmegler (eller annen uavhengig, godkjent part) før boligselgeren
        overleverer nøklene til boligen til kjøperen
26. jun. 2020

Det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg av brukt bolig

Om vannlåsen i boligen sitter fast kan boligeier for eksempel løsne den med en tang, knipetang, eller rørleggertang.
26. jun. 2020

Hvor ofte renser du boligens vannlås?

Boligsiden virdi.no forklarer hva definisjonen på boligtypen leilighet er.
15. mai 2020

Forskjellen på leilighet, enebolig (inkl. kjedet enebolig), rekkehus, tomannsbolig

Michael og Håvard fra Alva Technologies AS forteller om Alva Technologies, virdi.no og VIRDIestimatet.
30. jan. 2020

Fem spørsmål med Michael og Håvard fra Alva Technologies

Renteradar består i dag av et team på 4 karer. De hjelper deg med å finne den beste renten for ditt boliglån
12. okt. 2020

Renteradar sikrer at du ikke betaler for mye i rente på boliglånet ditt

Bilde av en glad eiendomsmegler utenfor leilighetsbygg
07. des. 2020

Hvilke plikter og oppgaver har en eiendomsmegler?

Tak på bolig med solcellepaneler installert. Et fremtidsrettet valg for mange boligeiere som vil produsere klimavennlig strøm i mange år
12. okt. 2020

Nyttig informasjon om solcellepanel for boligeiere

Søk opp en adresse på virdi.no eller se boliger i VIRDI Boligkart.
14. feb. 2020

Velkommen til virdi.no - boligtjenesten som hjelper boligeier, boligselger og boligkjøper til å ta trygge, gode valg