Annonseregler - virdi.no

VIRDI AS ønsker å sikre at vår bolig- og forbrukerportal virdi.no oppleves som trygg og effektiv. Våre annonseregler skal sikre tryggheten til våre brukere og bidra til en bedre brukeropplevelse.

Annonsereglene gir deg oversikt over ting du må huske på når du annonserer bolig på virdi.no, og hvilke regler du forplikter deg til å følge. Som bruker av virdi.no er du selv ansvarlig for måten du opptrer på, dette kan hverken VIRDI eller virdi.no stå ansvarlig for.

VIRDI AS og virdi.no vil videre henvises til i Annonsereglene som “VIRDI”. Der det gir eksplisitt mening vil “virdi.no” brukes, eksempelvis i forbindelse med beskrivelser av tjenesten virdi.no og ikke selskapet.

1. Aksept av reglene

Ved å opprette og publisere en annonse, herunder markere sin registrerte Min Bolig som “Kommer for salg”, (videre referert til som “annonse”) på virdi.no aksepterer du (videre referert til som “Annonsøren”) som annonsør å være bundet av VIRDI sine til enhver tid gjeldende annonseregler. Annonsereglene blir oppdatert med jevne mellomrom og Annonsøren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

2. Kommunikasjon

Annonsøren oppfordres til å bruke en trivelig og saklig tone i annonser, kommunikasjon med andre VIRDI-brukere, og med VIRDI. Personkarakteristikker, hets og krenkelser vil ikke bli tolerert.

3. Opprettelse av boligannonse

Det er kun eiere av boliger som kan opprette annonse på sin registrerte Min Bolig. Når man som Annonsør oppretter annonse går man samtidig god for at man er eier av boligen. Brudd på retningslinjene kan føre til utestengelse fra virdi.no.

4. Innholdet i annonsen

E-postadresser i annonsen

Av sikkerhetshensyn tillater VIRDI ikke e-postadresser i annonsens overskrift, beskrivelse eller bilder.

Språk

Kreativitet og humor er bra, men pass på at annonsen er sannferdig og ikke villedende. Beskriv boligen og hold meningene dine om konkurrenter, lover eller personer for deg selv. Meningsytringer eller informasjon som ikke gjelder den aktuelle boligen er således ikke tillatt. VIRDI tillater tekst i annonsen skrevet på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Støtende innhold

VIRDI stopper annonser med tekst eller bilder som oppfattes som klart useriøse, eller som kan være støtende for andre brukere. Slik tekst eller bilder er således ikke tillatt. Det er heller ikke lov med meningsytringer og lignende.

Bilder

Bilder i annonsen skal være av boligen Annonsøren skal annonsere. Dersom det benyttes illustrasjonsfoto skal det opplyses om dette i annonsen (jf. punkt 5).

Det er ikke tillatt å publisere bilder med tekst, logo eller andre kjennemerker. Det er heller ikke tillatt med bilder som markedsfører andre varer eller tjenester, herunder finansieringstilbud.

5. Ny publisering av annonse

Om Annonsøren stopper/sletter en annonse og senere ønsker å annonsere samme bolig på nytt, må Annonsøren opprette annonsen på nytt.

Det er ikke mulig å legge ut flere annonser for samme bolig. Om Annonsørens bolig har en aktiv annonse opprettet av en annen bruker enn sin egen, og Annonsøren mener annonsen er feil, bes Annonsøren ta kontakt slik at VIRDI kan se på saken.

6. Opphavsrett på tekst og bilder

Det er ikke tillatt å kopiere tekst eller bilder fra andre annonser på virdi.no, eller på andre måter benytte tekst eller bilder uten tillatelse fra rettighetshaver (jf. Åndsverkloven). Ved brudd på disse reglene, krever VIRDI en rettskjennelse/dom på brudd fra rettighetshaver, før VIRDI har anledning til å stoppe gjeldende boligannonse.

Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter Annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på virdi.no, samt å ha fått overført slik bruksrett som nevnt over.

VIRDI forbeholder seg retten til å bruke ethvert bilde som er lagt ut på virdi.no, herunder til å lagre og fremstille nye eksemplarer, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret form, i forbindelse med ethvert formål knyttet til drift og markedsføring av eller på sine nettsider. VIRDI forbeholder seg retten til å bruke boligdata som er lagt ut på virdi.no, herunder informasjon om boligen som tekst, boligens egenskaper (p-rom, bruksareal, etc.), fasiliteter (heis, morgensol, etc.), og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten.

7. Lenker til andre nettsteder

Annonsøren kan lenke til relevant informasjon om sin annonserte bolig på internett. Det er ikke tillatt å markedsføre Annonsørens egen eller andres næringsvirksomhet, blogg eller hjemmeside.

Annonser med henvisning til konkurrenter av VIRDI tillates ikke. VIRDI forbeholder seg retten til å vurdere om lenken/henvisningen er av en karakter som tillates eller ikke.

8. Informasjon og egenskaper tilknyttet boligen må være reell

Annonsøren plikter å oppgi sannferdig, reell informasjon om boligen som annonseres. Herunder ligger informasjon om egenskaper, fasiliteter, bilder, beskrivelse i tekst, mv. Hvis Annonsøren er usikker på om vedkommende har reell informasjon skal Annonsøren avstå fra å gjøre endringer i den eksisterende informasjon som VIRDI allerede har og foreslår tilknyttet boligen. Om informasjon og egenskaper ikke er reelle, forbeholder VIRDI seg retten til å stanse annonsen.

9. Ansvarsforhold

Annonsøren skal aldri legge ut annonser for andre, og ikke be andre om å legge ut annonser for seg.

Som annonsør på virdi.no er Annonsøren fullt ut ansvarlig for innholdet i sin annonse, herunder at beskrivelse, bilder, mv. er korrekt.

Annonsøren er selv ansvarlig for innholdet i sin annonse, herunder at annonsen er i samsvar med Annonsereglene, markedsføringsloven og øvrig lovverk.

Som formidler av annonsen er VIRDI ikke ansvarlig for annonsens innhold.

VIRDI skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som Annonsørens, eller den potensielle tilbyder, fullmektig, megler, agent eller lignende. Annonsøren skal holde VIRDI skadesløs for ethvert krav knyttet til Annonsørens salg/leieavtale/mv.

10. Tap/kostnader i forbindelse med tekniske feil

VIRDI er ikke ansvarlig for tap som Annonsøren måtte påføres som følge av tekniske feil eller andre mangler ved tjenesten utover kostnaden for annonsen, med mindre VIRDI har utvist forsett eller grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige.

Dersom annonsen er betalt og publisert på virdi.no, og det oppstår tekniske feil eller lignende som hindrer publisering under den angitte visningsperioden, vil VIRDI etter forespørsel kompensere Annonsøren med forlenget visningsperiode som minimum tilsvarer den perioden som problemene har vedvart.

VIRDI står ikke ansvarlig for eventuelle tekniske feil hos andre bedrifter i tilfeller hvor det er betalt for visning av boligannonsen på denne/disse bedriftenes plattformer (eksempelvis ved betaling for annonsering på Facebook).

Med mindre VIRDI har utvist forsett eller grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige, er VIRDI ikke ansvarlig for tap Annonsøren måtte påføres som følge av feilaktig fjerning av annonser.

Indirekte tap dekkes ikke.

11. Solgt/trukket

Om boligen annonseres som “til salgs” på andre annonseplattformer (eksempelvis finn.no) på egenhånd eller via eiendomsmegler og dette oppdages av VIRDI vil annonsen på virdi.no fjernes og boligen bli oppdatert til å vises som “til salgs” (eller annen relevant markedsstatus).

Annonsøren plikter å være proaktiv og fjerne boligannonsen sin fra virdi.no om boligen er lagt ut for salg på andre annonseplattformer slik beskrevet over. Dette hjelper med å holde virdi.no ryddig og med riktige opplysninger.

12. Annonsering i strid med Annonsereglene

VIRDI forbeholder seg retten til å vurdere om en annonse er i samsvar med gjeldende Annonseregler, samt å fjerne eventuelle annonser som er i strid med reglene. VIRDI vil så langt praktisk mulig varsle på forhånd om fjerning av annonser, men fjerning kan også finne sted uten forvarsel.

13. Ulovlig virksomhet og ekskludering fra virdi.no

Ved forsettlige, vesentlig eller gjentatte brudd på Annonsereglene vil Annonsøren ekskluderes helt fra virdi.no uten forvarsel.

Dette gjelder også dersom VIRDI har grunn til å tro at Annonsøren er involvert i ulovlige forhold knyttet til annonseringen, eller det foreligger andre særlige grunner til at videre annonsering ikke kan aksepteres. Eksempler kan være gjentatte henvendelser fra andre brukere med klager på brudd på Annonsereglene.

Forhold som indikerer at det foreligger alvorlige og kritikkverdige forhold hos Annonsøren, og hvor videre annonsering kan medføre betydelige problemer for eventuelle interessenter kan også føre til utestengelse.

Ved henvendelser fra politiet eller andre offentlige myndigheter, vil VIRDI kunne videreformidle den informasjon som er lagret på aktuell brukerkonto.

Ekskludering medfører automatisk at samtlige annonser på virdi.no fra vedkommende annonsør vil bli fjernet. Det gis ikke refusjon for annonsekostnadene ved ekskludering etter forsettlige regelbrudd.

14. Manglende betaling

VIRDI forbeholder seg retten til å suspendere Annonsøren fra virdi.no ved manglende betaling inntil forholdet er avklart.

15. Forhåndskontroll av annonser

VIRDI forbeholder seg retten til å forhåndskontrollere alle annonser og stoppe de som bryter med Annonsereglene. Dette inkluderer også annonser som allerede er publisert.

Ut over dette forbeholder VIRDI seg retten til å fjerne annonser, tekst eller lenker som etter en helhetsvurdering anses for å forringe brukeropplevelsen av annonsen eller boligplattformen virdi.no.

Annonsøren gjøres oppmerksom på at VIRDI ikke refunderer penger for kjøp av oppsalgsprodukter på annonser som blir avvist grunnet regelbrudd.

VIRDI tilbakebetaler pengene for annonser som ikke godkjennes kun i de tilfeller der det er tvil om tolkningen av reglene.

16. Kommersielle aktører

Brukere har ikke anledning til å kontakte boligeiere for å selge eller promotere kommersielle tjenester med mindre boligeier selv har gitt eksplisitt aksept for dette. Brudd på retningslinjene kan føre til utestengelse fra virdi.no.

17. Andre forhold

Innhold i profil og annonser vil bli lagret av VIRDI inntil Annonsøren sletter det. For å forebygge og undersøke regelbrudd, lovbrudd, svindel og tvister, forbeholder VIRDI seg retten til å lagre slettede annonser i en tid etter sletting og vil kunne videresende informasjon om bruker/annonse til politiet eller andre offentlige myndigheter (jf. Personopplysningsloven).

Annonsøren samtykker også til at VIRDI kan videresende annonser til tredjeparter etter en interesseavveining, for eksempel for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet (jf. Personopplysningsloven).

Tjenesten anses som levert ved publisering av annonsen, og det er ingen angrerett (jf. Angrerettloven §22).

VIRDI kan ikke involvere seg i konflikter som eventuelt måtte oppstå. Skulle du bli utsatt for svindel eller liknende, er det viktig at du dokumenterer hendelsesforløpet og kontakter nærmeste politikammer.

18. Endringer i tjenesten

VIRDI forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av virdi.no og tilknyttede tjenester.

VIRDI kan foreta endringer på virdi.no, herunder design og layout, søke- og presentasjonslogikk og kategoristruktur uten å innhente samtykke fra Annonsøren.

Ved endringer av vesentlig betydning vil VIRDI gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.

I særlige tilfeller, eller dersom endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer også kunne finne sted uten varsel.

VIRDI forbeholder seg retten til å gjøre utbedringer på virdi.no som kan medføre at VIRDI må flytte på annonsen eller lignende. Om Annonsøren har behov for å ta vare på bilder og tekst, anbefaler VIRDI at Annonsøren tar en fotokopi eller skjermdump av annonsen og lagrer den et annet sted.

Dersom endringen skulle påvirke innholdet i annonsene, er Annonsøren selv ansvarlig for å oppdatere annonsen(e) med riktig informasjon.

19. Informer VIRDI ved brudd på Annonsereglene

Tips gjerne VIRDI her dersom du oppdager forhold på virdi.no som bryter mot Annonsereglene.