Brukervilkår

1. Beskrivelse, formål, partene

Disse brukervilkårene (heretter “Brukervilkårene”) gjelder for tjenesten virdi.no, som leveres av VIRDI AS (heretter “VIRDI”).

Forbrukertjenesten virdi.no gir personer bedre innsikt i boligmarkedet gjennom å blant annet la brukeren lage et verdiestimat på en bolig, se statistikker over boligmarkedet og se boligers transaksjonshistorikk.

2. Tilgang til og bruk av virdi.no

2.1. TILGANG TIL virdi.no

Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten virdi.no, slik den til enhver tid tilbys. VIRDI vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men VIRDI har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner.

Du vil kunne motta et brukernavn og passord for å få tilgang til virdi.no. Du skal håndtere eventuelt brukernavn og passord på en forsvarlig måte og ikke utlevere informasjonen til andre.

2.2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN

virdi.no er en applikasjon på internett hvor man kan registrere sin bolig, markere boligen sin som kommer for salg, se boliger som er solgt, se informasjon om privatboliger, samt få innsikt i nyttige temaer og boligmarkedet generelt. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon på virdi.no og informasjon som bruker evt. spesifiserer selv kan brukeren tilpasse et verdiestimat på hva markedsverdien på boligen kan være, og se statistikker om boligmarkedet med mer.

2.3 BETALING OG AVBESTILLING

Bruken av virdi.no er pt gratis. Du betaler ingenting for å bruke virdi.no slik den fremstår i dag. VIRDI forbeholder seg retten til å legge til funksjonalitet som vil medføre gebyrer, og legge gebyrer på eksisterende funksjonalitet. Det vil ikke påløpe kostnader for eksisterende brukere uten at dette er varslet om.

3. Abonnentens forpliktelser

Et viktig premiss for at virdi.no skal være en verdifull tjeneste for brukere er at alle er med på dele informasjon. Brukeren plikter å oppgi riktig informasjon ved bruk av virdi.no. Det omfatter blant annet informasjon om eiendommer som for eksempel andelsnummer, fellesgjeld, linker, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, prisantydning og andre relevante opplysninger som blir etterspurt. VIRDI forbeholder seg retten til å utestenge brukere fra virdi.no som ikke oppfyller kravet om å legge inn korrekt informasjon. Brukeren skal også melde fra om informasjon som ikke er korrekt.

4. Behandling av personopplysninger

VIRDI vil behandle personopplysninger om deg som et ledd i ytelsen av tjenesten. Dette er for å gjøre tjenesten tilpasset deg som bruker og for å forbedre tjenesten generelt. VIRDI og virdi.no vil alltid rette seg etter relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. Nærmere informasjon om behandlingen av personopplysninger følger av personvernerklæringen.

5. Samtykke til markedsføring

VIRDI ønsker å rette markedsføring til deg basert på din bruk av virdi.no og de opplysningene som er angitt i pkt. 4. Markedsføringen rettes til deg via e-post dersom du har oppgitt denne og godtatt informasjon og markedsføring i forbindelse med registrering av bruker og/eller registrering i definerte maillister som tilbys på virdi.no. Markedsføringen vil gjelde informasjon som blir ansett som relevant for deg som bruker basert på din bruk.

6. Overføring av avtalen

VIRDI har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av virdi.no. VIRDI har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

7. Endringer av brukervilkårene

VIRDI forbeholder seg retten til å gjøre endringer i eller tilføyelser til disse Brukervilkårene. Endringer og tilføyelser vil alltid bli annonsert før de trer i kraft. Ved å fortsette å bruke virdi.no, aksepterer du de endringene og tilføyelsene som er annonsert.

8. Tvisteløsning

Avtalen mellom deg og VIRDI er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom deg og VIRDI om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

9. Andres innhold

Mye av innholdet på virdi.no er produsert av andre brukere, utgivere og andre tredjeparter. Personen eller organisasjonen som sendte innholdet er helt og holdent ansvarlig for dens riktighet. Selv om VIRDI har reservert seg retten til å se gjennom og godkjenne alt innhold som vises og fjerne innhold som ikke er korrekt, er det ikke nødvendigvis slik at vi får sett gjennom alt. Vi kan dermed ikke ta ansvar for innholdet på virdi.no.

10. Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten blir levert "slik den er" og som den er tilgjengelig og så langt det er mulig etter loven, uten garantier av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier, betingelser eller andre vilkår relatert til salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesielt formål, tittel, råderett, ukrenkelighet, eller som fremkommer som resultat av forhandlinger. I tillegg, mens VIRDI forsøker å levere gode brukeropplevelser, påstår eller garanterer vi ikke at: (a) virdi.no alltid vil være sikker, feilfri, eller tidsmessig; (b) virdi.no alltid vil fungere uten forsinkelser, avbrudd eller feil; eller (c) at alt innhold eller informasjon du mottar via virdi.no vil være presis eller riktig.

VIRDI tar ikke ansvar for innhold som presenteres på virdi.no. Du forstår og aksepterer at du kan bli eksponert for feilaktig informasjon.

VIRDI understreker at verdiestimatet som fremstilles er et estimat av boligens nåværende markedsverdi og utgjør ikke nødvendigvis et korrekt bilde av boligprisen eller boligens verdi. virdi.no er kun en forbrukerplattform og et verktøy som brukeren kan bruke til å få bedre innsikt i markedet. VIRDI garanterer heller ikke at informasjonen som fremstilles på virdi.no er uttømmende. Vi fraskriver oss ethvert erstatningsansvar som måtte påberopes som en følge av bruk av virdi.no.

11. Opphavsrett

Bruker får en begrenset disposisjonsrett til de dataene bruker får tilgang til gjennom bruk av tjenestene. Disposisjonsretten omfatter de beføyelser som er nødvendige for å benytte den enkelte tjeneste i henhold til dens formål. Disposisjonsretten omfatter ikke skraping, indeksering eller tilgang gjennom maskinlesbare grensesnitt. VIRDI får en ubegrenset og overførbar bruksrett til alle data som bruker måtte legge inn i tjenesten.

For øvrig endrer ikke disse vilkårene de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde før tjenesten ble tatt i bruk.